• Nowe wiadomości
 • Powiadomienia
 • Zaproszenia
Skrzynka wiadomości Nowe wiadomości (odśwież listę)
Powiadomienia o odpowiedziach, komentarzach i ocenach
Zaproszenia do znajomych

Regulamin korzystania z Usług w Serwisie Pytamy.pl.

I. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z Usług udostępnianych w Serwisie Pytamy.pl.
 2. Serwis Pytamy.pl i Usługi są udostępniane Użytkownikom przez Grupę Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS: 0000580004, NIP: 5272645593, REGON: 142742958, kapitał zakładowy 317.957.800 zł.
 3. Oprogramowanie, wygląd, układ funkcjonalny i elementy graficzne Serwisu oraz jego bazy danych i treści niepochodzące od Użytkowników stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub/i innych praw przysługujących GWP lub/i innym osobom i podlegają ochronie prawnej.
 4. Poprzez fakt korzystania z Usług udostępnionych w Serwisie, w szczególności przesłanie do GWP wypełnionego Formularza przeznaczonego do korzystania z Usługi lub/i akceptacji Regulaminu, Użytkownik oświadcza, że:
  1. zapoznał się z postanowieniami Regulaminu;
  2. akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania;
  3. wyraża zgodę na niezwłoczne udostępnienie mu Usługi, po spełnieniu przez niego warunków określonych w Regulaminie;
 5. Korzystanie przez Użytkownika z Usług udostępnionych w Serwisie, w szczególności przesłanie do GWP wypełnionego Formularza przeznaczonego do akceptacji Regulaminu oraz aktywowanie ("kliknięcie") Linku aktywacyjnego otrzymanego od GWP (jeżeli jest to wymagane dla skorzystania z Usługi), oznacza zawarcie przez Użytkownika z GWP umowy o świadczenie Usługi na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.
 6. Przyjęcie funkcji Moderatora w Serwisie, a w szczególności przesłanie do GWP zgłoszenia wyrażającego wolę pełnienia funkcji Moderatora w Serwisie, jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu dotyczących Moderatorów.

II. Słownik pojęć użytych w Regulaminie

O ile z treści Regulaminu nie wynika nic innego, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin korzystania z Usług w Serwisie Pytamy.pl, określający w szczególności prawa i obowiązki Użytkownika, prawa i obowiązki GWP oraz zasady i warunki korzystania z Usług udostępnionych w Serwisie Pytamy.pl.
 2. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną korzystającą z Usług na podstawie Regulaminu. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem, jeżeli:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych, lub posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na korzystanie z Usług, lub nie posiada zdolności do czynności prawnych i jest reprezentowana przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, oraz
  2. korzysta z Usługi w celach niezwiązanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, w celach niezarobkowych oraz niezwiązanych z działalnością promocyjną lub reklamową Użytkownika, innych osób, jakichkolwiek towarów lub/i jakichkolwiek usług.
 3. GWP - oznacza Grupę Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS: 0000580004, NIP: 5272645593, REGON: 142742958, kapitał zakładowy 317.957.800 zł.
 4. Portal Wirtualna Polska - oznacza portal internetowy udostępniany przez GWP w domenach internetowych, do których prawa przysługują GWP, w szczególności w domenie internetowej wp.pl, dostępny również za pomocą aplikacji udostępnianych przez GWP do zainstalowania na urządzeniach mobilnych (o ile został udostępniony w taki sposób oraz z zastrzeżeniem różnic dotyczących sposobu i zakresu prezentowanych treści oraz świadczonych usług).
 5. Serwis lub Serwis Pytamy.pl - oznacza Serwis internetowy udostępniany przez GWP pod adresem internetowym http://pytamy.pl.
 6. Formularze - oznaczają strony internetowe w Serwisie, które umożliwiają Użytkownikowi zarejestrowanie się w Serwisie oraz późniejsze logowanie się do Serwisu, zawarcie z GWP umowy o świadczenie Usługi oraz korzystanie z Usługi, a także udostępnienie GWP danych (w tym danych osobowych) Użytkownika i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych.
 7. Plik - oznacza plik elektroniczny zawierający grafikę, zdjęcie lub obraz z dźwiękiem lub bez dźwięku (obiekt audiowizualny lub wizualny).
 8. Ikona - oznacza wybrany losowo przez Narzędzia internetowe kadr/obraz z Pliku Użytkownika.
 9. Narzędzia internetowe - oznaczają oprogramowanie, zespół rozwiązań informatycznych i Formularze udostępniane w Serwisie w celu korzystania z Usług udostępnionych w Serwisie. Wszystkie Narzędzia internetowe są zautomatyzowane.
 10. Pytanie - oznacza zamieszczone, przechowywane i rozpowszechniane przez Użytkownika w Serwisie pytanie o określonej tematyce, do którego Użytkownik może dołączyć Plik lub Link.
 11. Wiadomość prywatna - oznacza korespondencję prowadzoną przez Użytkownika z innymi Użytkownikami Serwisu lub/i administratorami Serwisu Serwisu za pomocą Stron internetowych Serwisu (udostępnionej w tym celu skrzynki wiadomości w Serwisie, której treść jest widoczna w Serwisie wyłącznie dla Użytkownika, do którego została ona wysłana.
 12. Odpowiedź - oznacza zamieszczoną, przechowywaną i rozpowszechnianą przez Użytkownika w Serwisie odpowiedź na Pytanie lub/i Sondaż innego Użytkownika, stanowiącą własny pogląd Użytkownika na określony temat.
 13. Sondaż - oznacza sondaż przygotowany, rozpowszechniany, przechowywany i przeprowadzany przez Użytkownika w Serwisie.
 14. Komentarz - oznacza komentarz zamieszczony, przechowywany i rozpowszechniany przez Użytkownika w Serwisie, stanowiący własny pogląd Użytkownika na określony temat, który może być zamieszczony do Odpowiedzi lub Poradnika innego Użytkownika.
 15. Poradnik - oznacza poradę na określony temat, zamieszczoną, przechowywaną i rozpowszechnianą przez Użytkownika w Serwisie.
 16. Wizytówka - oznacza udostępnioną Użytkownikowi w Serwisie powierzchnię, formę i możliwości (w tym techniczne) zaprezentowania osoby Użytkownika w Serwisie, w ramach której Użytkownik może zamieścić, przechowywać i rozpowszechniać swój Nick, awatar (Plik stanowiący przedstawienie się Użytkownika w Serwisie) i krótki opis swojej osoby. Wizytówka jest częścią Usług określonych w punkcie II.18.b) Regulaminu.
 17. Profil - oznacza udostępnioną Użytkownikowi, w celu korzystania z Usług określonych w punkcie II.18.b) Regulaminu, powierzchnię Serwisu oraz formę i możliwości (w tym techniczne) korzystania z tych Usług. Profil jest częścią Usług określonych w punkcie II.18.b) Regulaminu.
 18. Usługi - oznaczają określone w Regulaminie, świadczone przez GWP dla Użytkownika na zasadach określonych w Regulaminie, nieodpłatne usługi polegające na udostępnieniu Użytkownikowi w Serwisie:
  1. w przypadku Użytkowników niezalogowanych do Serwisu - możliwości przeglądania, wyszukiwania i zapoznawania się z treściami Serwisu, a także zamieszczania, przechowywania i rozpowszechniania Pytań, Odpowiedzi na Pytania innych niezalogowanych do Serwisu Użytkowników oraz Komentarzy do Odpowiedzi lub Poradników innych niezalogowanych do Serwisu Użytkowników;
  2. w przypadku Użytkowników zalogowanych do Serwisu - możliwości przeglądania, wyszukiwania i zapoznawania się z treściami Serwisu, zarejestrowania się i zaprezentowania osoby Użytkownika, zamieszczania, przechowywania lub/i rozpowszechniania przez Użytkownika Treści oraz administrowania nimi (dokonywanie zmian i usuwanie z Serwisu), tworzenia, przechowywania i rozpowszechniania list Treści Użytkownika i listy ulubionych Treści Użytkownika, zarządzania widocznością danych osobowych Użytkownika i dokonywania ich zmiany (w zakresie określonym i dozwolonym w Serwisie), zawierania znajomości i prowadzenia korespondencji z innymi Użytkownikami za pomocą stron internetowych Serwisu, korzystania z Powiadomień, oceniania Treści innych Użytkowników, brania udziału w Sondażach prowadzonych przez innych Użytkowników, a także pełnienia funkcji Moderatora w Serwisie i uzyskania tytułu Eksperta w Serwisie.
 19. Link - oznacza łącze (odwołanie) do danej strony internetowej, umożliwiające jej otwarcie.
 20. Nick - oznacza pseudonim Użytkownika, jakim posługuje się on dla oznaczenia swojej osoby w Serwisie.
 21. Moderator - oznacza Użytkownika posiadającego status opiekuna Serwisu i określone w Regulaminie uprawnienia, dbającego o utrzymanie porządku podczas korzystania przez Użytkowników z Serwisu, w szczególności dbającego o zgodność Treści Użytkowników z postanowieniami Serwisu oraz o to, aby Użytkownicy nie naruszali postanowień Regulaminu.
 22. Ekspert - oznacza Użytkownika oznaczonego w Serwisie tytułem eksperta w danej kategorii Treści zamieszczonych w Serwisie, nadanego mu przez GWP na podstawie ocen Użytkowników dotyczących jego Treści i uzyskanych za nie punktów w Serwisie oraz według zasad ustalonych przez GWP.
 23. Treści - oznaczają wszelkie treści zamieszczone, przechowywane lub/i rozpowszechnianie przez Użytkowników w Serwisie, w ramach Usług, w szczególności Pytania, Wiadomości prywatne, Odpowiedzi, Sondaże, Pliki, Poradniki i Komentarze.
 24. Powiadomienie - oznacza powiadomienie Użytkownika o wystąpieniu interesującego Użytkownika zdarzenia w Serwisie (przykładowo zamieszczeniu interesującej Użytkownika Treści lub otrzymaniu przez Użytkownika zaproszenia do bycia Znajomym innego Użytkownika), przesyłane do Użytkownika na adres poczty elektronicznej udostępniony GWP przez Użytkownika lub dokonywane za pomocą stron internetowych Serwisu (widoczne dla Użytkownika po uprzednim zalogowaniu się do Serwisu), z częstotliwością określoną w Serwisie.
 25. Znajomy - oznacza Użytkownika określonego w Serwisie jako znajomy innego Użytkownika.
 26. Login - oznacza udostępniony GWP przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Użytkownika, identyfikujący Użytkownika dla potrzeb jego rejestracji w Serwisie oraz późniejszego logowania się do Serwisu.
 27. Dni robocze - oznaczają dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

III Zasady koszystania z Usług

 1. Usługi dostępne w Serwisie umożliwiają Użytkownikom:
  1. przeglądanie, wyszukiwanie i zapoznawanie się z treściami Serwisu;
  2. zarejestrowanie się i zaprezentowanie osoby Użytkownika w Serwisie poprzez założenie Profilu i Wizytówki;
  3. zamieszczenie, przechowywanie lub/i rozpowszechnianie przez Użytkownika Treści na powierzchniach Serwisu przeznaczonych dla rozpowszechniania Treści przez Użytkowników oraz administrowanie nimi (dokonywanie zmian i usuwanie z Serwisu);
  4. tworzenie, przechowywanie i rozpowszechnianie list Treści Użytkownika i listy ulubionych Treści Użytkownika;
  5. zarządzanie widocznością danych (w tym danych osobowych) Użytkownika i dokonywanie ich zmiany (w zakresie określonym i dozwolonym w Serwisie);
  6. zawieranie znajomości z innymi Użytkownikami Serwisu i tworzenie Listy Znajomych Użytkownika w Serwisie;
  7. prowadzenie korespondencji z innymi Użytkownikami Serwisu za pomocą Stron internetowych Serwisu (udostępnionej w tym celu skrzynki wiadomości Użytkownika oraz możliwości wysyłania i odbierania Wiadomości prywatnych;
  8. korzystanie z Powiadomień;
  9. pełnienie funkcji Moderatora Serwisu i uzyskanie tytułu Eksperta w Serwisie;
  10. ocenianie zamieszczonych w Serwisie Treści innych Użytkowników;
  11. branie udziału w Sondażach przeprowadzanych przez innych Użytkowników w Serwisie.


  Zakres korzystania z Usług jest uzależniony od zalogowania się Użytkownika do Serwisu w czasie korzystania z Usług.
 2. Użytkownik korzysta z Usług za pomocą udostępnionych w Serwisie Narzędzi internetowych oraz zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronach internetowych Serwisu. Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól odpowiednich Formularzy przeznaczonych do korzystania z Serwisu, chyba że pole jest wyraźnie oznaczone jako opcjonalne (dobrowolne).
 3. Korzystanie z Usług jest bezpłatne, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu i transmisji danych (przedsiębiorcy telekomunikacyjni) z tytułu korzystania z dostępu do Internetu lub/i transmisji danych, zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych podmiotów, przy czym wynagrodzenie to nie jest pobierane przez GWP i nie stanowi wynagrodzenia za korzystanie z Usług.
 4. Wizytówka, Profil oraz Treści Użytkownika są dostępne i widoczne dla innych Użytkowników Serwisu, z wyłączeniem Loginu, danych osobowych Użytkownika, które zostały przez niego określone jako ukryte, Narzędzi internetowych umożliwiających zarządzanie przez Użytkownika jego Treściami w Serwisie oraz dokonanie wyboru zakresu korzystania z Usługi, a także informacji o aktywnościach Znajomych Użytkownika, określonych w punkcie III.17 Regulaminu.
 5. Rozpowszechniane przez Użytkownika Treści w Serwisie będą nieodpłatnie wyszukiwane, czytane/oglądane/odtwarzane, komentowane lub/i oceniane przez innych Użytkowników Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień punktu III.8 Regulaminu.
 6. Treści zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie, w zależności od ich rodzaju oraz od rodzaju Użytkownika (zalogowany/niezalogowany do Serwisu), są rozpowszechniane w Serwisie wraz z jego Wizytówką, Nickiem lub/i awatarem.
 7. Oddane przez Użytkownika głosy (oceny) na Treści innych Użytkowników oraz informacja o udziale Użytkownika w Sondażu zamieszczane są w Serwisie wraz z Nickiem lub/i awatarem Użytkownika.
 8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się (poprzez akceptację Regulaminu) na to, że inny zalogowany do Serwisu Użytkownik może zablokować Użytkownikowi (za pomocą funkcjonalności o nazwie Czarna lista):
  1. możliwość dodawania przez niego Komentarzy i Odpowiedzi do Treści tego Użytkownika (który dokonał blokady);
  2. możliwość oceniania przez niego Treści tego Użytkownika (który dokonał blokady);
  3. możliwość wysłania przez niego zaproszenia do Znajomych dla tego Użytkownika (który dokonał blokady);
  4. możliwość wysyłania przez niego Wiadomości prywatnych do tego Użytkownika (który dokonał blokady).
 9. Treści zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie powinny być zgodne z przeznaczeniem Usług, postanowieniami Regulaminu oraz wymogami określonymi w Serwisie. Plik zamieszczony wraz z Pytaniem Użytkownika powinien być tematycznie związany z tematyką Pytania, do którego został dołączony. Linki zamieszczone wraz z Treściami Użytkownika nie mogą prowadzić do treści naruszających postanowienia Regulaminu oraz powinny zostać zamieszczone przez Użytkownika z uwzględnieniem warunków określonych w Regulaminie, w szczególności postanowień punktu V.4-V.9 i V.11 Regulaminu.
 10. Dane (w tym dane osobowe) i sformułowany przez Użytkownika w Serwisie opis jego osoby powinny prezentować wyłącznie osobę Użytkownika, który je zamieścił, być zgodne z prawdą i nie mogą wprowadzać w błąd co do tożsamości Użytkownika.
 11. Użytkownik zamieszczający w Serwisie Pytanie, Sondaż lub/i Poradnik może w każdym czasie ?zamknąć? to Pytanie, Sondaż lub/i Poradnik i uniemożliwić w ten sposób dalsze dodawanie Odpowiedzi lub/i Komentarzy do tych Treści przez innych Użytkowników. Użytkownik może dokonywać zmian w swoich Treściach zamieszczonych w Serwisie (z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu), z tym zastrzeżeniem, że w przypadku dokonania zmiany przedmiotu Sondażu, dotychczasowe odpowiedzi udzielone w Sondażu i wyniki Sondażu zostaną usunięte z Serwisu.
 12. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:
  1. zamieszczona przez niego w Serwisie Odpowiedź przechowywana i rozpowszechniana jest wraz z Pytaniem lub Sondażem, do którego została zamieszczona;
  2. zamieszczony przez niego w Serwisie Komentarz przechowywany i rozpowszechniany jest wraz z Odpowiedzią lub Poradnikiem, do którego został zamieszczony;
  3. w przypadku korzystania z Usług jako Użytkownik niezalogowany do Serwisu może zamieszczać, przechowywać i rozpowszechniać swoje Odpowiedzi i Komentarze ? odpowiednio ? do Pytań, Odpowiedzi lub Poradników wyłącznie innych niezalogowanych do Serwisu Użytkowników.
  4. możliwość zamieszczania Odpowiedzi i Komentarzy może być niedostępna dla Użytkownika w odsniesieniu do określonych w serwisie Pytań innych Użytkowników.

   W związku z tym, Użytkownik zgadza się (poprzez akceptację Regulaminu) na to, że w przypadku usunięcia z Serwisu ? odpowiednio ? Pytania/Sondażu/Odpowiedzi/Poradnika przez Użytkownika, który zamieścił te Treści, Odpowiedź ? odpowiednio ? Komentarz Użytkownika zostaną również usunięte z Serwisu, z chwilą usunięcia Treści, do której zostały zamieszczone;
 13. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, Treści zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie powinny spełniać następujące warunki:
  1. nie mogą naruszać przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasad współżycia społecznego;
  2. nie mogą zawierać treści wpływających niekorzystne na zachowanie innych Użytkowników, nieprowadzących do merytorycznej dyskusji, w szczególności prowokujących lub nawołujących ich do zamieszczania treści agresywnych lub/i treści określonych w punkcie V.17 Regulaminu;
  3. nie mogą zawierać treści obarczających inne osoby niesprawdzonymi, nieprawdziwymi lub/i bezpodstawnymi zarzutami, w szczególności Moderatorów i administratorów Serwisu;
  4. nie mogą zawierać treści naruszających lub mogących powodować naruszenie praw autorskich i praw pokrewnych, praw wynikających z rejestracji znaków towarowych, praw do nazw i oznaczeń osób trzecich;
  5. nie mogą zawierać treści niestosownych w kontekście informacji o śmierci lub chorobie lub nieszczęśliwym wypadku danej osoby (w szczególności treści kpiących lub drwiących z osoby zmarłej, chorej lub która uległa wypadkowi lub naruszających kult pamięci osoby zmarłej);
  6. nie mogą zawierać danych osobowych i teleadresowych;
  7. nie mogą być zamieszczane przez Użytkownika wielokrotnie ? w odniesieniu do tej samej Treści;
  8. nie mogą zawierać treści stanowiących bezpośredni atak na inne osoby;
  9. nie mogą stanowić zbitków liter lub/i znaków interpunkcyjnych nie stanowiących zrozumiałej treści;
  10. nie mogą zawierać treści niezwiązanych w ogóle z prezentacją lub pozornie naśladujących prezentację własnego poglądu na określony temat przez Użytkownika w Serwisie, a faktycznie stanowiących treści o charakterze reklamowym lub promocyjnym określonej działalności gospodarczej, aktywności zawodowej, określonych osób, towarów lub/i usług;
  11. nie mogą zawierać treści obraźliwych dotyczących Użytkowników pełniących funkcję Moderatora w Serwisie oraz administratorów Serwisu;
  12. nie mogą zawierać korespondencji adresowanej do administratorów Serwisu, która powinna być kierowana w sposób i na zasadach określonych w punkcie VII i VIII Regulaminu.
 14. Ocena Treści innego Użytkownika może zostać udzielona przez Użytkownika tylko jeden raz w odniesieniu do tej samej Treści. Użytkownik nie ma możliwości odwołania (anulowania) udzielonej przez siebie oceny.
 15. Powiadomienia przesyłane lub dokonywane są przez GWP po uprzednim wyrażeniu przez Użytkownika woli otrzymywania Powiadomień, poprzez zaznaczenie (?kliknięcie?) odpowiednich pól (check boxów) znajdujących się w Profilu Użytkownika.
 16. Użytkownik może zawierać znajomości w Serwisie z innymi Użytkownikami poprzez zaproszenie ich do swojej grupy Znajomych i zaakceptowanie przez nich zaproszenia Użytkownika, w sposób określony w Serwisie. Po zaakceptowaniu zaproszenia do grupy Znajomych, informacja o byciu Znajomym Użytkownika umieszczona zostaje na liście Znajomych Użytkownika w Serwisie.
 17. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się (poprzez akceptację Regulaminu) na to, że po zaakceptowaniu przez niego zaproszenia określonego w punkcie poprzednim Regulaminu, Użytkownik będący jego Znajomym w Serwisie informowany będzie o nawiązaniu przez Użytkownika nowej znajomości w Serwisie, dodaniu przez Użytkownika w Serwisie nowej Treści oraz dokonaniu oceny Treści innego Użytkownika.
 18. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany słów kluczowych (tzw. tagów) dla swoich Pytań, Poradników i Sondaży w Serwisie, które są nadawane automatycznie z chwilą zamieszczenia przez Użytkownika ? odpowiednio ? Pytania, Poradnika lub Sondażu w Serwisie. Postanowienie niniejsze nie dotyczy Usług określonych w punkcie II.18.a) Regulaminu.
 19. Użytkownik pełniący funkcję Moderatora jest odpowiednio oznaczany w Serwisie, w sposób wskazujący na pełnienie funkcji Moderatora. Złożenie oświadczenia o akceptacji Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o wyrażeniu zgody na oznaczenie Użytkownika w sposób wskazujący na pełnienie funkcji Moderatora (w przypadku pełnienia przez niego funkcji Moderatora).
 20. Użytkownik posiadający tytuł Eksperta w danej kategorii Treści w Serwisie jest odpowiednio oznaczany w Serwisie, w sposób wskazujący na nadanie mu tytułu Eksperta. Złożenie oświadczenia o akceptacji Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o wyrażeniu zgody na oznaczenie Użytkownika w sposób wskazujący na posiadanie przez niego tytułu Eksperta (w przypadku nadania mu tytułu Eksperta).
 21. Moderatorem w Serwisie może zostać wyłącznie Użytkownik, który spełnia łącznie następujące warunki:
  1. jest w wieku powyżej 18 lat;
  2. dokonał czynności określonych w punkcie IV.2 Regulaminu;
  3. wykaże, że regularnie korzysta z Usług określonych w punkcie II.18.b) Regulaminu przez okres co najmniej sześciu miesięcy;
  4. przy korzystaniu z Usług dotychczas nie złamał przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu;
  5. jego Treści cechują się wysokim poziomem merytorycznym i kulturą osobistą;
  6. służy pomocą innym Użytkownikom w zakresie korzystania z Usług dostępnych w Serwisie;
  7. nie wdaje się w kłótnie lub spory z innymi Użytkownikami;
  8. jego dotychczasowe zachowanie się przy korzystaniu z Usług daje rękojmię należytego, rzetelnego i prawidłowego pełnienia przez niego funkcji Moderatora w Serwisie, w szczególności zgodnego z postanowieniami Regulaminu i przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  9. jego Treści zostały pozytywnie ocenione przez co najmniej pięciu innych Użytkowników Serwisu;
  10. dokonał zgłoszenia swojej kandydatury na Moderatora w Serwisie w sposób określony w punkcie VII.3 Regulaminu lub poprzez przesłanie do GWP Wiadomości prywatnej, a jego kandydatura na Moderatora Serwisu została przyjęta przez GWP.
 22. Moderatorzy Serwisu, w zależności od przyznanych im przez GWP uprawnień w ramach pełnionej przez nich funkcji Moderatora, są uprawnieni do przesyłania Użytkownikom Wiadomości prywatnych dotyczących niezgodnego z postanowieniami Regulaminu korzystania przez nich z Usługi lub/i do dokonywania czynności wymienionych w punkcie VI.19.a) Regulaminu. GWP jest uprawniona do przyznawania poszczególnym Moderatorom uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim niniejszego punktu Regulaminu według swego uznania, w oparciu o dotychczasowy przebieg korzystania przez Moderatora z Usług oraz pełnienia przez niego funkcji Moderatora.
 23. Ustala się limit Użytkowników mogących pełnić funkcje Moderatora w Serwisie na 10 (dziesięciu) Użytkowników ? Moderatorów.
 24. Moderatorzy Serwisu nie mają żadnego dostępu do danych osobowych Użytkowników, poza danymi upublicznionymi przez samych Użytkowników w Serwisie i w związku z tym znanych ogółowi Użytkowników Serwisu.
 25. Wprowadzenie przez GWP funkcji Moderatorów w Serwisie nie oznacza, że Treści zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie są moderowane przed ich zamieszczeniem i rozpowszechnianiem w Serwisie (treści Użytkowników nie są premoderowane). Moderatorzy w Serwisie nie są pełnomocnikami GWP i nie działają w imieniu GWP w toku podejmowanych przez nich czynności w ramach uprawnień przyznanych im przez GWP, a stanowią jedynie grupę Użytkowników Usług zaangażowanych w utrzymanie porządku w Serwisie oraz przyjaznej, kulturalnej i merytorycznej dyskusji pomiędzy Użytkownikami, a także zapewnienie przestrzegania przez Użytkowników postanowień Regulaminu. Moderatorzy w Serwisie pełnią nieodpłatnie powierzoną im funkcję Moderatorów w Serwisie. GWP nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Moderatorów oraz za skutki tych działań lub zaniechań poniesione przez Moderatora, Użytkowników lub osoby trzecie. Każda czynność Moderatora, podjęta w ramach przyznanych mu przez GWP uprawnień, zostanie automatycznie odnotowana w systemach informatycznych GWP przez Narzędzia internetowe.
 26. Każdy Użytkownik Serwisu może zgłosić do GWP naruszenie przez Moderatora przepisów prawa lub postanowień Regulaminu lub/i skargę na sposób korzystania przez Moderatora z przyznanych mu przez GWP uprawnień. Zgłoszenie określone w zdaniu poprzednim powinno zostać dokonane w drodze korespondencji elektronicznej skierowanej do GWP w sposób określony w punkcie VII.3 lub VIII.1 Regulaminu. GWP jest uprawniona w każdym czasie do zmiany lub/i zniesienia sankcji zastosowanych przez Moderatora wobec Użytkownika.
 27. W celu zgłoszenia swojej kandydatury na Moderatora w Serwisie, Użytkownik powinien wypełnić i przesłać do GWP odpowiednią korespondencję dotyczącą zgłoszenia się na Moderatora Serwisu, w sposób określony w punkcie VII.3 Regulaminu lub poprzez przesłanie do GWP Wiadomości prywatnej. GWP rozpatruje zgłoszenie Użytkownika określone w niniejszym punkcie Regulaminu w terminie do siedmiu dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia od Użytkownika. GWP może odmówić Użytkownikowi powierzenia mu funkcji Moderatora w Serwisie bez podania przyczyny. GWP odmawia Użytkownikowi powierzenia funkcji Moderatora w Serwisie w szczególności w przypadku, gdy Użytkownik nie spełnia postanowień punktu III.21 Regulaminu lub w przypadku osiągnięcia w Serwisie limitu Moderatów określonego w punkcie III.23 Regulaminu. GWP poinformuje Użytkownika o swojej decyzji w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia jego kandydatury na Moderatora w Serwisie w formie korespondencji elektronicznej skierowanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w punkcie VII.1 Regulaminu lub w formie Wiadomości prywatnej wysłanej do Użytkownika. Udostępnienie Użytkownikom możliwości pełnienia funkcji Moderatora w Serwisie nie stanowi dla GWP zobowiązania do powierzenia tej funkcji określonemu Użytkownikowi, a Użytkownikom nie przysługuje względem GWP jakiekolwiek żądanie powierzenia im funkcji Moderatora w Serwisie. GWP nie jest zobowiązana do zapłaty Użytkownikowi jakiekolwiek odszkodowania za odmowę powierzenia mu funkcji Moderatora w Serwisie.
 28. GWP jest uprawniona w każdym czasie do zniesienia funkcji Moderatorów w Serwisie, a także do odebrania możliwości pełnienia tej funkcji określonemu Moderatorowi bez podania przyczyny. GWP jest uprawniona także do zmiany lub/i odebrania określonemu Moderatorowi określonych uprawnień przyznanych mu w ramach funkcji Moderatora. GWP odbierze możliwość pełnienia funkcji Moderatora w Serwisie w szczególności temu Moderatorowi, który przestanie spełniać postanowienia punktu III.21 Regulaminu lub/i będzie wykonywał funkcję Moderatora w sposób nieprawidłowy lub/i nierzetelnie lub/i niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. GWP dokona zmiany uprawnień przyznanych w ramach funkcji Moderatora w Serwisie w szczególności temu Moderatorowi, który będzie wykonywał funkcję Moderatora w sposób nieprawidłowy lub/i nierzetelnie. Jednocześnie ze zniesieniem funkcji Moderatorów w Serwisie lub odebraniem możliwości pełnienia tej funkcji przez określonego Moderatora lub zmiany uprawnień określonemu Moderatorowi, GWP poinformuje Moderatora/Moderatorów o swojej decyzji w formie korespondencji elektronicznej skierowanej na adres poczty elektronicznej Moderatora wskazany w punkcie VII.1 Regulaminu.
 29. Moderator zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich danych i informacji powziętych przez niego w związku lub przy okazji pełnienia funkcji Moderatora, w szczególności jakichkolwiek haseł dostępowych udostępnionych mu przez GWP w celu pełnienia funkcji Moderatora, czy jakichkolwiek informacji dotyczących rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych lub/i zabezpieczeń stosowanych przez GWP. Obowiązek zachowania poufności określony w zdaniu poprzednim obowiązuje przez czas pełnienia przez Moderatora funkcji Moderatora w Serwisie oraz w okresie pięciu lat od dnia zakończenia pełnienia tej funkcji przez Moderatora. Moderator zobowiązany jest ponadto do:
  1. przestrzegania przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zasad współżycia społecznego i postanowień Regulaminu;
  2. niekierowania w stosunku do innych Użytkowników słów obraźliwych, wulgarnych, lub/i naruszających ich dobra osobiste;
  3. niekierowania w stosunku do innych Użytkowników gróźb lub treści wypływających negatywnie na zachowanie Użytkowników, w szczególności mających charakter prowokacyjny lub agresywny;
  4. niekierowania w stosunku do innych Użytkowników niesprawdzonych, nieprawdziwych lub/i bezpodstawnych zarzutów;
  5. udzielania pomocy innym Użytkownikom w zakresie korzystania przez nich z Usług dostępnych w Serwisie;
  6. należytego, rzetelnego i prawidłowego pełnienia funkcji Moderatora w Serwisie;
  7. niewdawania się w kłótnie lub spory z innymi Użytkownikami Serwisu.
 30. GWP nadaje Użytkownikowi tytuł Eksperta w danej kategorii Treści w Serwisie wyłącznie na zasadach określonych przez GWP oraz na podstawie oceny częstotliwości korzystania przez Użytkownika z Usług w Serwisie (aktywności Użytkownika w Serwisie), a także ocen innych Użytkowników dotyczących Treści Użytkownika i uzyskanych za nie punktów w Serwisie. GWP informuje, że nadanie Użytkownikowi tytułu Eksperta w danej kategorii Treści w Serwisie nie wiąże się z faktycznym sprawdzeniem przez GWP, czy Użytkownik posiada wiedzę specjalną lub wykształcenie w określonej dziedzinie. W związku z tym, GWP nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie się przez Użytkowników i inne osoby do porad, informacji lub/i sugestii Użytkownika ? Eksperta, zamieszczonych w jego Treściach.
 31. GWP informuje, że w Serwisie mogą być prowadzone rankingi Użytkowników lub rankingi Treści Użytkowników na zasadach określonych przez GWP, na co Użytkownik wyraża zgodę poprzez akceptację Regulaminu.
 32. Treści Użytkownika mogą zawierać taką ilość znaków (wraz ze spacjami i znakami przestankowymi), jaka jest możliwa do wpisania w Formularzu przeznaczonym do zamieszczenia Treści w Serwisie.
 33. Typ i rozmiar Plików, jakie Użytkownik może zamieszczać w Serwisie są wskazane Użytkownikowi na stronach internetowych Serwisu. Pliki Użytkowników o rozmiarze większym niż wskazana na stronach internetowych Serwisu nie będą przechowywane w Serwisie. Pliki zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie nie spełniające wymogów odnośnie formatu plików przechowywanych w Serwisie lub nie spełniające wymagań technicznych wprowadzonych w Serwisie mogą być zapisywane za pomocą Narzędzi internetowych w postaci plików o innym formacie bez jakiejkolwiek ingerencji w ich zawartość (treść). Użytkownik akceptuje, że zmiana formatu odbywa się automatycznie. Złożenie oświadczenia o akceptacji Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o wyrażeniu zgody na zapisywanie, za pomocą Narzędzi internetowych, Plików zamieszczonych w Serwisie przez Użytkownika w postaci plików o innym formacie.
 34. GWP nie ponosi odpowiedzialności za Treści zamieszczane i przechowywane w Serwisie oraz rozpowszechniane przez Użytkowników. Użytkownik zamieszcza i przechowuje w Serwisie oraz rozpowszechnia Treści w imieniu własnym, na swoją rzecz i na swoją odpowiedzialność. Udostępnienie przez GWP, w ramach Usług, możliwości zamieszczania i przechowywania Treści w Serwisie oraz ich rozpowszechniania przez Użytkownika ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych.
 35. Użytkownik posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wszelkie oświadczenia składa, zaciąga zobowiązania, realizuje uprawnienia i wykonuje obowiązki określone w Regulaminie oraz na stronach internetowych Serwisu za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych reprezentuje jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny, co oznacza, że wszelkie oświadczenia składa, zaciąga zobowiązania, realizuje uprawnienia i wykonuje obowiązki określone w Regulaminie oraz na stronach internetowych Serwisu przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika w imieniu i na rzecz Użytkownika.
 36. Korzystanie przez Użytkownika z Usług, a w szczególności zaakceptowanie postanowień Regulaminu, jest równoznaczne z:
  1. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika oraz przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych faktu, że Treści zamieszczone, przechowywane i rozpowszechniane przez Użytkownika będą czytane/oglądane/odtwarzane, komentowane lub/i oceniane przez inne osoby, z zastrzeżeniem punktu III.4 Regulaminu;
  2. wyrażeniem przez Użytkownika oraz przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych zgody na nieodpłatne czytanie/oglądanie/odtwarzanie, komentowanie lub/i ocenianie Treści Użytkownika przez inne osoby, z zastrzeżeniem punktu III.4 Regulaminu;
  3. wyrażeniem przez Użytkownika oraz przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych zgody na rozpowszechnianie Treści Użytkownika wraz z jego Wizytówką, Nickiem lub/i awatarem, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie;
  4. wyrażeniem przez Użytkownika oraz przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych zgody na zajawianie Treści Użytkowników na wszelkich stronach internetowych i powierzchniach Serwisu, innych Serwisów internetowych GWP i Portalu Wirtualna Polska przeznaczonych do zajawiania lub prezentowania Treści Użytkowników, w tym na tworzenie Ikon i ich zamieszczanie i rozpowszechnianie na wyżej wymienionych powierzchniach;
  5. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika oraz przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych faktu, że inni Użytkownicy mogą zastosować wobec Użytkownika czynności określone w punkcie III.8 Regulaminu;
  6. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika oraz przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych faktu, że Moderator w Serwisie może zastosować wobec Użytkownika sankcje wymienione w punkcie III.22 Regulaminu.

IV. Warunki korzystania z Usług

 1. Korzystanie z Usług określonych w punkcie II.18.b) Regulaminu wymaga zarejestrowania się i założenia Profilu przez Użytkownika w Serwisie, a następnie (przy korzystaniu z tych Usług po dokonaniu rejestracji) uprzedniego zalogowania się do Serwisu.
 2. W celu zarejestrowania się i założenia Profilu w Serwisie, Użytkownik, a w przypadku Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych ? przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika, powinien dokonać łącznie następujących czynności:
  1. prawidłowo wypełnić wszystkie pola Formularza związanego z rejestracją w Serwisie w zakresie określonym przez GWP jako obowiązkowy, w szczególności w zakresie adresu poczty elektronicznej Użytkownika i hasła dostępowego;
  2. zaakceptować postanowienia Regulaminu;
  3. złożyć wymagane przez GWP do rejestracji w Serwisie oświadczenia, a w szczególności wyrazić zgodę na przetwarzanie przez GWP danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez GWP oraz jej kontrahentów w celach marketingowych;
  4. przesłać wypełniony Formularz wskazany w punkcie a) powyżej drogą elektroniczną do GWP poprzez aktywowanie (?kliknięcie?) odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu;
  5. aktywować (?kliknąć?) Link aktywacyjny otrzymany w liście elektronicznym wysłanym przez GWP do Użytkownika na udostępniony GWP przez Użytkownika adres poczty elektronicznej w celu potwierdzenia rejestracji w Serwisie.
 3. Korzystanie z Usług określonych w punkcie II.18.a) Regulaminu wymaga udostępnienia przez Użytkownika jego Nicka oraz zaakceptowania postanowień Regulaminu przez Użytkownika, a w przypadku Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych ? przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego Użytkownika, z zastrzeżeniem zdania następnego. Korzystanie z Usług określonych w punkcie II.18.a) Regulaminu w zakresie przeglądania, wyszukiwania i zapoznawania się z treściami Serwisu nie wymaga dokonania przez Użytkownika czynności wymienionych w zdaniu poprzednim.
 4. Niezależnie od postanowień punktu IV.1 - IV.3 Regulaminu, korzystanie przez Użytkownika z Usług może zostać uzależnione od dokonania określonych czynności lub złożenia określonych oświadczeń przez Użytkownika, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przy próbie skorzystania z Usług.
 5. Wykonanie czynności wskazanych w punkcie IV.1 - IV.3 Regulaminu odbywa się za pomocą odpowiednich Formularzy dostępnych w Serwisie.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się (poprzez akceptację Regulaminu) na to, że:
  1. nie może dokonać zmiany swojego Loginu i Nicka;
  2. nie może przybrać Loginu lub/i Nicka wybranego już uprzednio przez innego Użytkownika.
 7. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez GWP dla celów związanych z korzystaniem z Usług. W przypadku złożenia przez Użytkownika stosownych oświadczeń w procesie rejestracji w Serwisie, dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez GWP również w innych celach, określonych w procesie rejestracji w Serwisie.
 8. Dane dotyczące korzystania przez Użytkownika z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez GWP oraz jej kontrahentów przetwarzane są przez GWP w celach marketingowych.
 9. Dane osobowe przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych przetwarzane są przez GWP dla celów związanych z reprezentowaniem Użytkownika oraz złożeniem oświadczeń określonych w Regulaminie i na stronach internetowych Serwisu.
 10. Administratorem danych osobowych Użytkowników oraz przedstawicieli ustawowych i opiekunów prawnych Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest GWP.
 11. GWP informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość korzystania z Usług (z zastrzeżeniem postanowień punktu IV.3 Regulaminu) oraz że Użytkownikom oraz przedstawicielom ustawowym lub opiekunom prawnym Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (Użytkownicy nieposiadający zdolności do czynności prawnych prawa te realizują przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego).
 12. Zgłoszenie żądania zaprzestania przetwarzania przez GWP danych osobowych Użytkownika dla celów związanych z korzystaniem z Usług lub/i cofnięcie oświadczeń wymaganych przez GWP do rejestracji w Serwisie jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania przez Użytkownika z Usług i wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy o korzystanie z Usług ze skutkiem natychmiastowym.
 13. Zgłoszenie żądania zaprzestania przetwarzania przez GWP danych osobowych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych dla celów związanych z reprezentowaniem Użytkownika jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania przez Użytkownika z Usług i wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy o korzystanie z Usług ze skutkiem natychmiastowym.
 14. Wypełnienie Formularza umożliwiającego rejestrację w Serwisie oraz Formularzy umożliwiających udostępnienie danych osobowych Użytkownika lub/i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych odbywa się w oparciu o następujące zasady:
  1. dane wpisane do Formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, który wypełnia Formularz i powinny być zgodne z prawdą;
  2. osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do Formularza jest wyłącznie Użytkownik, a w przypadku Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych również przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika.
 15. Korzystanie z Serwisu, a w szczególności przesłanie do GWP Formularza dotyczącego rejestracji Użytkownika w Serwisie, jest równoznaczne z:
  1. złożeniem przez Użytkownika oraz przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych oświadczenia, że dane osobowe udostępnione w Formularzach są zgodne z prawdą;
  2. upoważnieniem GWP do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celach związanych z korzystaniem z Usług;
  3. upoważnieniem GWP do przetwarzania danych dotyczących Użytkownika także w innych celach niż określono w punkcie b) powyżej, jeżeli Użytkownik złożył stosowne oświadczenia w tym zakresie;
  4. upoważnieniem GWP do przetwarzania danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez GWP i jej kontrahentów w celach marketingowych;
  5. upoważnieniem GWP do przetwarzania danych osobowych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych w celach związanych z reprezentowaniem Użytkownika oraz złożeniem oświadczeń określonych w Regulaminie i na stronach internetowych Serwisu;
  6. przyjęciem do wiadomości przez Użytkownika oraz przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych prawa dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania (Użytkownicy nieposiadający zdolności do czynności prawnych prawa te realizują przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego).
 16. Podanie danych niezgodnych z prawdą uprawnia GWP do zaprzestania świadczenia Usług Użytkownikowi.
 17. Wypełniając Formularz przeznaczony do rejestracji w Serwisie lub w trakcie korzystania z Usług, Użytkownik może zostać poproszony przez GWP o wyrażenie zgody na przetwarzanie przez GWP danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych lub w innych celach lub/i o wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych. W takim przypadku, Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla takich celów lub/i otrzymywania informacji handlowych, mając na względzie następujące okoliczności:
  1. zgoda jest dobrowolna;
  2. Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz ich poprawiania;
  3. wyrażenie zgody na przetwarzanie przez GWP danych osobowych lub otrzymywanie informacji handlowych następuje poprzez aktywowanie (?kliknięcie?) odpowiedniego pola (check boxa) znajdującego się w Formularzu;
  4. wyrażenie zgody na przetwarzanie przez GWP danych osobowych lub na otrzymywanie informacji handlowych jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zgodności udostępnionych danych osobowych z prawdą;
  5. administratorem danych osobowych Użytkownika będzie GWP;
  6. zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta przez Użytkownika, z zastrzeżeniem postanowień punktu IV.4 Regulaminu.
 18. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych obejmuje zgodę na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od GWP oraz od innych osób. GWP nie jest uprawniona do przekazywania danych osobowych Użytkownika osobom trzecim, o których mowa w zdaniu poprzednim, bez uzyskania zgody Użytkownika oraz spełnienia innych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Wysyłanie informacji handlowych może odbywać się w szczególności na adres poczty elektronicznej Użytkownika udostępniony GWP przez Użytkownika.
 19. GWP zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika lub przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych w celu ustalenia, czy są one zgodne z prawdą. Użytkownik jest zobowiązany do umożliwienia GWP przeprowadzenia weryfikacji wskazanej w zdaniu poprzednim, w szczególności poprzez podanie aktualnego numeru telefonu i udzielenie dodatkowych wyjaśnień na prośbę GWP.

V. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. GWP dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu i Usług było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże GWP nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Serwisu i Usług. Ponadto Narzędzia internetowe mogą wymagać określonych konfiguracji komputera Użytkownika. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i Usług, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, to: posiadanie dostępu do Internetu, przeglądarka internetowa Internet Explorer 8.0. lub wersje wyższe albo przeglądarka internetowa oparta na silniku Mozilla 19.0. lub wersjach wyższych albo przeglądarka internetowa Chrome 25.0. lub wersje wyższe.
 2. Ryzyka związane z korzystaniem z sieci Internet oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usług, wprowadzanych przez GWP do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, GWP podaje w Polityce prywatności dostępnej z głównej strony internetowej Portalu Wirtualna Polska oraz głównej strony internetowej Serwisu.
 3. Bez uprzedniej zgody GWP, Użytkownik nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z Usług.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do zamieszczania, przechowywania i rozpowszechniania w Serwisie wyłącznie Treści zgodnych z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniających warunki określone w Regulaminie. Użytkownik zobowiązuje się do naprawienia szkody, jaką poniesie GWP z tytułu przechowywania przez GWP i rozpowszechniania przez Użytkownika w Serwisie Treści nie spełniających warunków określonych w Regulaminie.
 5. Użytkownik zobowiązany jest posiadać wszelkie prawa do zamieszczanych, przechowywanych i rozpowszechnianych przez niego Treści w Serwisie w zakresie umożliwiającym ich zamieszczenie, przechowywanie i rozpowszechnianie na warunkach określonych w Regulaminie oraz nieodpłatne czytanie/oglądanie/odtwarzanie przez inne osoby, w tym zobowiązany jest posiadać autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne lub odpowiednie licencje do tych Treści w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.). Zaakceptowanie postanowień Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że posiadane przez Użytkownika prawo do Treści oraz prawo do zezwalania innym osobom na nieodpłatne czytanie/oglądanie/odtwarzanie tych Treści, na warunkach określonych w Regulaminie, jest niczym nieograniczone.
 6. Użytkownik zobowiązany jest dopełnić wszelkich prawem wymaganych czynności niezbędnych do zamieszczenia i przechowywania Treści w Serwisie oraz ich rozpowszechniania i nieodpłatnego czytania/oglądania/odtwarzania przez inne osoby, na warunkach określonych w Regulaminie. Zaakceptowanie postanowień Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Treści Użytkownika nie naruszają praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.) ani wszelkich innych praw osób trzecich w rozumieniu właściwych przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką poniesie GWP z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich (w tym organizacji zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi) związanych z naruszeniem praw autorskich, praw pokrewnych lub jakichkolwiek innych praw do Treści zamieszczonych, przechowywanych i rozpowszechnianych przez Użytkownika.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku zawartego w Plikach zamieszczonych i przechowywanych w Serwisie oraz rozpowszechnianych na warunkach określonych w Regulaminie. W przypadku, gdy Plik Użytkownika zawierać będzie wizerunek innych osób, Użytkownik zobowiązany jest posiadać zgodę osób przedstawionych w tym Pliku na rozpowszechnianie ich wizerunku na warunkach określonych w Regulaminie dla Treści Użytkownika. W przypadku, gdy Użytkownik nie będzie posiadał zgody wskazanej w zdaniu poprzednim lub zgoda taka zostanie cofnięta, a Użytkownik nie usunie z Serwisu Pliku zawierającego wizerunek osób wskazanych w zdaniu poprzednim, zobowiązany będzie do naprawienia szkody, jaką poniesie GWP z tego tytułu (w szczególności na skutek roszczeń osób trzecich związanych z rozpowszechnianiem ich wizerunku bez ich zgody).
 8. Użytkownik zobowiązany jest dokonać stosownego rozliczenia ze wszystkimi osobami, którym przysługują jakiekolwiek prawa do Treści zamieszczonych i przechowywanych przez niego w Serwisie, jeżeli uprawnione osoby wystąpią z roszczeniami z tytułu przysługujących im praw.
 9. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest twórcą Treści lub jest współtwórcą Treści winien posiadać na podstawie umowy zawartej z osobami, którym przysługują jakiekolwiek prawa do Treści lub/i z organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (jeżeli takie pośrednictwo jest wymagane przez właściwe przepisy prawa) prawo do zamieszczenia Treści w Serwisie oraz ich rozpowszechniania i zezwalania innym osobom na ich czytanie/oglądanie/odtwarzanie, na warunkach określonych w Regulaminie. Użytkownik zobowiązany jest ? przed zamieszczeniem Treści w Serwisie, których nie jest twórcą lub których jest współtwórcą ? do skontaktowania się z osobami lub organizacją wymienioną w zdaniu poprzednim, ustalenia zasad zamieszczenia i rozpowszechniania Treści oraz do zawarcia z nimi stosownych umów. Użytkownik nie może zamieszczać w Serwisie żadnych Treści, których nie jest twórcą lub których jest współtwórcą bez uprzedniego ustalenia z osobami i stosownymi organizacjami wskazanymi w niniejszym punkcie Regulaminu zasad zamieszczenia w Serwisie i rozpowszechniania tych Treści, w tym opłat za ich rozpowszechnianie, które winien uiścić tym osobom i organizacjom z tego tytułu.
 10. GWP nie ponosi odpowiedzialności za Treści zamieszczane i przechowywane w Serwisie oraz rozpowszechniane przez Użytkowników. Użytkownik zamieszcza i przechowuje w Serwisie oraz rozpowszechnia Treści w imieniu własnym, na swoją rzecz i na swoją odpowiedzialność. Udostępnienie przez GWP, w ramach Usług, możliwości zamieszczania i przechowywania Treści w Serwisie oraz och rozpowszechniania przez Użytkownika ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych. Oznacza to w szczególności, że GWP nie zamieszcza, nie przechowuje i nie rozpowszechnia Treści Użytkowników we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, a czynią to Użytkownicy w swoim imieniu, na własną rzecz i własną odpowiedzialność.
 11. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, Treści i Nicki zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie nie mogą zawierać następujących treści: sprzecznych z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zasadami współżycia społecznego, naruszających prawa GWP i prawa osób trzecich, dobra osobiste, obraźliwych, wulgarnych lub zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich, dyskryminujących płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujących do przemocy lub posiadających charakter pornograficzny, stanowiących materiały reklamowe lub promocyjne Użytkownika, innych osób, towarów lub/i usług lub zawierające Linki prowadzące do wyżej wymienionych treści lub zawierających wirusy komputerowe. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką poniesie GWP z tytułu naruszenia przez Użytkownika postanowień zdania poprzedniego.
 12. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu i Usług, do korzystania z Usług w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz do niepodejmowania żadnych działań na szkodę GWP, Użytkowników oraz innych osób.
 13. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usługi zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także korzystanie przez Użytkownika z Usługi w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego oraz przeznaczeniem Usługi. Przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych zobowiązany jest do zapewnienia przestrzegania przez Użytkownika, którego reprezentuje, przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowień Regulaminu, a także zasad współżycia społecznego.
 14. Treści Użytkowników mogą być zajawianie na wszelkich stronach internetowych i powierzchniach Serwisu, innych serwisów internetowych GWP i Portalu Wirtualna Polska przeznaczonych do zajawiania i prezentowania Treści Użytkowników, w tym z użyciem Ikon. GWP jest uprawniona ponadto do stosowania w Serwisie mechanizmów pozwalających na wyszukiwanie Treści Użytkowników według określonych kryteriów, kategorii lub grup.
 15. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta pomiędzy GWP i Użytkownikiem w języku polskim i na czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego. Umowa o świadczenie Usług w zakresie przeglądania, wyszukiwania i zapoznawania się z treściami Serwisu zostaje zawarta pomiędzy GWP i Użytkownikiem w języku polskim i na czas oznaczony równy czasowi jego bieżącej sesji (połączenia się) z Serwisem.
 16. Z zastrzeżeniem postanowień punktu V.18 Regulaminu, Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności poprzez usunięcie swojego Profilu z Serwisu (zasobów pamięci serwera GWP). Z zastrzeżeniem postanowień punktu V.18 Regulaminu, Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z przechowywania i rozpowszechniania danej Treści w Serwisie, w szczególności poprzez usunięcie tej Treści z Serwisu (zasobów pamięci serwera GWP), przy czym w takim wypadku przyjmuje się, że wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług następuje w części dotyczącej wyłącznie Treści, która została usunięta.
 17. Usunięcie przez Użytkownika Profilu z Serwisu (zasobów pamięci serwera GWP) nie będzie możliwe w przypadku zablokowania (uniemożliwienia dostępu do) Profilu Użytkownika z przyczyn określonych w postanowieniach Regulaminu lub przepisach prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednakże w takich przypadkach GWP blokuje (uniemożliwia) dostęp do Profilu Użytkownika. Usunięcie przez Użytkownika danej Treści z Serwisu nie będzie możliwe w przypadku jej zablokowania (uniemożliwienia dostępu do niej) z przyczyn określonych w postanowieniach Regulaminu lub przepisach prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednakże w takich przypadkach GWP jednocześnie blokuje (uniemożliwia) dostęp do Treści Użytkownika.
 18. Użytkownik korzystający z Usług określonych w punkcie II.18.a) Regulaminu może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym oraz zrezygnować z przechowywania i rozpowszechniania danej Treści w Serwisie, poprzez wysłanie do GWP odpowiedniego oświadczenia dotyczącego usunięcia Treści z Serwisu. Oświadczenie wskazane w zdaniu poprzednim powinno zostać wysłane na adres poczty elektronicznej określony w punkcie VII.3 Regulaminu lub za pomocą Formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym pomoc.wp.pl/formularz.html oraz powinno zawierać w szczególności Nick Użytkownika, czas i datę zamieszczenia Treści, określenie rodzaju zamieszczonej Treści i oznaczenie (np. tytuł) tej Treści. GWP usunie z Serwisu Treść Użytkownika w terminie do trzech dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika wskazanego w zdaniu poprzednim. Postanowienie zdania poprzedniego niniejszego punktu Regulaminu nie ma zastosowania w przypadku Treści zabezpieczonych na żądanie uprawnionej osoby lub organu na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i gdy obowiązek zabezpieczenia Treści o określonej treści wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym zastrzeżeniem, że w takich przypadkach GWP jednocześnie blokuje (uniemożliwia) dostęp do Treści Użytkownika.
 19. GWP przypomina, że usunięcie przez Użytkownika Profilu z Serwisu nie spowoduje jednocześnie usunięcia Treści zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie. W związku z tym, GWP przypomina o konieczności uprzedniego usunięcia przez Użytkownika zamieszczonych przez niego Treści w Serwisie. W przypadku nieusunięcia przez Użytkownika jego Treści z Serwisu przed usunięciem przez niego Profilu z Serwisu, usunięcie Treści Użytkownika z Serwisu jest możliwe poprzez wysłanie do GWP odpowiedniego oświadczenia dotyczącego usunięcia Treści z Serwisu. Oświadczenie wskazane w zdaniu poprzednim powinno zostać wysłane na adres poczty elektronicznej określony w punkcie VII.3 Regulaminu lub za pomocą Formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym pomoc.wp.pl/formularz.html oraz powinno zawierać w szczególności Nick Użytkownika, czas i datę zamieszczenia Treści, określenie rodzaju zamieszczonej Treści i oznaczenie (np. tytuł) tej Treści. GWP usunie z Serwisu Treść Użytkownika w terminie do trzech dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika wskazanego w zdaniu poprzednim. Postanowienie zdania poprzedniego niniejszego punktu Regulaminu nie ma zastosowania w przypadku Treści zabezpieczonych na żądanie uprawnionej osoby lub organu na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i gdy obowiązek zabezpieczenia Treści o określonej treści wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym zastrzeżeniem, że w takich przypadkach GWP jednocześnie blokuje (uniemożliwia) dostęp do Treści Użytkownika. Do czasu usunięcia Treści wskazanych w zdaniu pierwszym niniejszego punktu Regulaminu, Treści te zamieszczone będą w Serwisie bez oznaczenia Użytkownika, który je zamieścił.

VI. Zakres odpowiedzialności i prawa WP

 1. GWP jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Serwisu i Usług, jeżeli jest to spowodowane:
  1. koniecznością naprawy, wymiany, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu komputerowego albo oprogramowania, przy czym GWP dołoży starań, aby przerwy te miały w takim wypadku miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski);
  2. przyczynami niezależnymi od GWP (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
 2. GWP nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu komputerowego lub oprogramowania oraz okolicznościami niezależnymi od GWP.
 3. GWP nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) jego Loginu i hasła dostępowego. Niniejsze postanowienie Regulaminu nie ma zastosowania w przypadku, gdy utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Loginu i hasła dostępowego nastąpiło z przyczyn zawinionych przez GWP lub przyczyn, za które GWP ponosi odpowiedzialność na mocy przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. GWP nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usług, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności przedsiębiorców telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). GWP jest jednak odpowiedzialna za działania lub zaniechania (jak za własne działanie lub zaniechanie) osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. GWP jest także odpowiedzialna w przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, jeśli odpowiedzialność wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady określone w niniejszym punkcie Regulaminu obejmują także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.
 5. GWP nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez Użytkowników za pośrednictwem sieci Internet oraz za Treści Użytkowników, w tym za podane w nich jakiekolwiek dane i/lub informacje, a także za skutki skorzystania z tych Treści, danych i informacji przez inne osoby.
 6. GWP nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za nieprawidłowe korzystanie przez niego z Usług, za korzystanie przez niego z Usług w sposób niezgodny z przepisami prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i/lub postanowieniami Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
 7. GWP zastrzega sobie prawo do udostępniania danych dotyczących Użytkownika (w tym jego danych osobowych) oraz Treści Użytkownika uprawnionym osobom lub organom, jeżeli obowiązek udostępnienia tych danych wynika z przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. GWP zastrzega sobie prawo do rozbudowy i zmian oprogramowania przeznaczonego do korzystania z Usług, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
 9. GWP zastrzega sobie prawo do zmiany szaty graficznej i układu stron internetowych przeznaczonych do świadczenia Usług, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
 10. GWP zastrzega sobie prawo do rozbudowy form i zakresu korzystania z Usług, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
 11. GWP zastrzega sobie ponadto prawo do dokonywania zmian poszczególnych funkcjonalności udostępnianych w ramach Usług, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników. W przypadku zmiany funkcjonalności udostępnianej w ramach Usług, GWP może zachować tą funkcjonalność w dotychczasowym kształcie (przez czas oznaczony lub nieoznaczony) dla Użytkowników, którzy korzystali z tej funkcjonalności w chwili dokonania zmiany.
 12. GWP ma prawo do opatrzenia stron internetowych Serwisu elementami charakterystycznymi dla serwisów internetowych prowadzonych przez GWP, obejmujących w szczególności odpowiedni nagłówek, stopkę oraz powierzchnię przeznaczoną do zamieszczania i rozpowszechniania reklam lub ogłoszeń GWP i innych osób (powierzchnia reklamowa). Reklamy lub ogłoszenia wskazane w zdaniu poprzednim będą publikowane na powierzchni reklamowej w sposób wskazujący, że zamieszczone zostały przez GWP. GWP ma prawo do rozpowszechniania reklam lub ogłoszeń wskazanych z zdaniu pierwszym niniejszego punktu Regulaminu w taki sposób, że w chwili ich publikacji będą one częściowo zasłaniać Treści lub/i Profil Użytkownika. Korzystanie z Usług, a w szczególności zaakceptowanie postanowień Regulaminu, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na dokonywanie przez GWP czynności wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu.
 13. Wszelkie prawa do elementów wskazanych w punkcie poprzednim Regulaminu należą do GWP, z zastrzeżeniem praw do materiałów reklamowych reklamodawców GWP, które przysługują reklamodawcom GWP. Powierzchnia reklamowa Serwisu oraz wszelkie przychody z tytułu jej udostępniania i wykorzystywania należą w całości do GWP.
 14. GWP zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udostępniania Usług w każdym czasie, bez konieczności uzasadniania przyczyny rezygnacji, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. GWP poinformuje o rezygnacji z udostępniania Usług poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia GWP na stronach internetowych Serwisu.
 15. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu pomiędzy GWP i Użytkownikiem jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Miejscem zawarcia i wykonania umowy o korzystanie z Usług jest miejsce, w którym GWP ma siedzibę. Usług świadczone w Serwisie są świadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu, w którym GWP ma siedzibę.
 16. Wyłącznym źródłem zobowiązań GWP jest Regulamin oraz przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 17. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, GWP może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie Usług określonych w punkcie II.18.b) Regulaminu z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia, z ważnych przyczyn, w szczególności technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikowi. GWP może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie Usług określonych w punkcie II.18.a) Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych przyczyn, w szczególności technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, poprzez usunięcie Treści Użytkownika z Serwisu.
 18. GWP może odmówić świadczenia Usług, w całości lub w części, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa, w przypadku niespełniania przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz w wypadkach wynikających z przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 19. Z zastrzeżeniem postanowień punktu VI.20 i VI.21 Regulaminu, w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu, GWP jest uprawniona do:
  1. zablokowania (uniemożliwienia) dostępu do Treści Użytkownika;
  2. zablokowania (uniemożliwienia) Użytkownikowi dostępu do jego Profilu w Serwisie;
  3. zaprzestania świadczenia Usług Użytkownikowi w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym (które jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Użytkownikowi umowy o korzystanie z Usług bez zachowania okresu wypowiedzenia w całości lub w części).

   GWP zablokuje (uniemożliwi) dostęp do Treści ? lub odpowiednio ? Profilu Użytkownika po uprzednim wysłaniu do Użytkownika zawiadomienia o zamiarze zablokowania dostępu do Treści/Profilu Użytkownika. Jednocześnie w zawiadomieniu, GWP wezwie Użytkownika do zaprzestania naruszania przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu oraz udzielenia stosownych wyjaśnień odnośnie tego naruszenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 2 (dwa) dni. W przypadku nie udzielenia wyjaśnień przez Użytkownika, braku wiarygodnych wyjaśnień Użytkownika w wyznaczonym terminie liczonym od dnia wysłania zawiadomienia do Użytkownika lub/i oczywistego naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu, GWP może zaprzestać świadczenia Usług Użytkownikowi w całości lub w części, o czym Użytkownik zostanie poinformowany stosowanym zawiadomieniem. GWP może ponadto zaprzestać świadczenia Usług Użytkownikowi ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego lub powtarzającego się naruszania przez Użytkownika przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu, o czym Użytkownik zostanie poinformowany stosownym zawiadomieniem. W przypadku Treści zamieszczonych przez Użytkownika bez uprzedniego zarejestrowania się w Serwisie, GWP jest uprawniona do dokonania czynności określonych w niniejszym punkcie Regulaminu bez zawiadomienia o tym Użytkownika.
 20. GWP jest uprawniona do zaprzestania świadczenia Usług Użytkownikowi w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym (które jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Użytkownikowi umowy o korzystanie z Usług bez zachowania okresu wypowiedzenia w całości lub w części), bez uprzedniego zawiadomienia o tym Użytkownika, w następujących przypadkach:
  1. zgłoszenia żądania zaprzestania przetwarzania przez GWP danych osobowych Użytkownika dla celów korzystania z Usług;
  2. zgłoszenia żądania zaprzestania przetwarzania przez GWP danych osobowych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych dla celów związanych z reprezentowaniem Użytkownika;
  3. udostępnienia WPdanych osobowych niezgodnych z prawdą;
  4. w przypadku nie spełniania przez Użytkownika postanowień punktu II.2 Regulaminu;
  5. w przypadku usunięcia przez Użytkownika Profilu z Serwisu, co uniemożliwi świadczenie Usług z przyczyn techniczno-organizacyjnych.

   GWP jest ponadto uprawniona do zaprzestania świadczenia Usługi Użytkownikowi ze skutkiem natychmiastowym w odniesieniu do danej Treści Użytkownika (które jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Użytkownikowi umowy o świadczenie Usługi bez zachowania okresu wypowiedzenia w części dotyczącej tej Treści), bez uprzedniego zawiadomienia o tym Użytkownika, w przypadku otrzymania przez GWP urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanej przez GWP i rozpowszechnianej przez Użytkownika Treści.
 21. GWP jest uprawniona do zaprzestania świadczenia Usług Użytkownikowi, bez uprzedniego zawiadomienia o tym Użytkownika, w przypadku wypowiedzenia Użytkownikowi przez GWP umowy o świadczenie Usług (z chwilą upływu okresu wypowiedzenia) oraz w przypadku wypowiedzenia przez Użytkownika umowy o świadczenie Usług (z chwilą wypowiedzenia). GWP jest uprawniona do zaprzestania świadczenia Usług Użytkownikowi w części, bez uprzedniego zawiadomienia o tym Użytkownika, w odniesieniu do Treści Użytkownika, z których przechowywania Użytkownik zrezygnował (z chwilą rezygnacji).
 22. W przypadku upływu czasu trwania Usług lub zaprzestania świadczenia Usług Użytkownikowi, GWP jest uprawniona do usunięcia Treści Użytkownika z serwera GWP, z zastrzeżeniem postanowień punktu V.19 Regulaminu. Postanowienie zdania pierwszego niniejszego punktu Regulaminu nie ma zastosowania w przypadku Treści zabezpieczonych na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na żądanie uprawnionej na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby lub organu, z tym zastrzeżeniem, że w takim przypadku GWP jednocześnie blokuje (uniemożliwia) dostęp do Treści Użytkownika.
 23. GWP informuje, że ze starannością przyjmuje i rozpatruje każdą otrzymaną przez GWP wiadomość dotyczącą bezprawnego charakteru Treści zamieszczonej i przechowywanej w Serwisie. Jednakże GWP zastrzega sobie prawo do prowadzenia dalszej korespondencji w sprawie bezprawnego charakteru Treści jedynie ze zgłaszającymi posiadającymi interes prawny w takiej sprawie lub z ich pełnomocnikami (po wykazaniu przez pełnomocnika stosownego umocowania). GWP informuje ponadto, że osoby przesyłające wiadomości dotyczące bezprawnego charakteru Treści zamieszczonej i przechowywanej w Serwisie, powinny przed wysłaniem do GWP takiej wiadomości sprawdzić i upewnić się, czy podniesione w niej zarzuty są zgodne z prawdą i czy są uzasadnione. Zgłoszenie wiadomości określonej w niniejszym punkcie Regulaminu, która zawiera bezpodstawne lub/i nieprawdziwe zarzuty odnośnie charakteru Treści może zostać uznane za działanie na szkodę Użytkownika, do którego Treści zarzuty zostały zgłoszone lub na szkodę GWP oraz może się wiązać dla zgłaszającego z odpowiedzialnością odszkodowawczą względem takiego Użytkownika lub względem GWP, w szczególności, jeżeli zgłoszenie takie spowoduje utrudnienie w prawidłowym świadczeniu Usług przez GWP.

VII. Korespondencja

 1. GWP kieruje korespondencję do Użytkownika związaną z korzystaniem z Usług na adres poczty elektronicznej udostępniony jej przez Użytkownika.
 2. GWP kieruje korespondencję do przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych związaną z korzystaniem Usług na adres poczty elektronicznej udostępniony jej przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 3. Użytkownik oraz przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych powinien kierować wszelką korespondencję w sprawach związanych z korzystaniem z Usług za pomocą Formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym pomoc.wp.pl/formularz.html lub na adres poczty elektronicznej pytamy@serwis.wp.pl, chyba że GWP wskaże Użytkownikowi/przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu inny adres poczty elektronicznej, na który korespondencja winna być kierowana.
 4. GWP nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wysłania korespondencji do Użytkownika lub przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych na skutek podania przez nich błędnego lub nieprawdziwego adresu poczty elektronicznej bądź na skutek utraty przez nich możliwości korzystania z danego adresu poczty elektronicznej i nie udostępnienia GWP nowego adresu poczty elektronicznej, na który korespondencja powinna być kierowana. We wszystkich przypadkach wskazanych w zdaniu poprzednim, korespondencję GWP uważa się za dostarczoną do Użytkownika/przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika z dniem wysłania tej korespondencji przez GWP do Użytkownika/przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika.
 5. GWP kieruje korespondencję do zgłaszającego, określonego w punkcie VI.23 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej, jaki zostanie udostępniony jej przez zgłaszającego lub z którego otrzymała korespondencję od zgłaszającego.

VIII. Reklamacje

 1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Usług za pomocą Formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym pomoc.wp.pl/formularz.html lub na adres poczty elektronicznej pytamy@serwis.wp.pl (Użytkownicy nie posiadający zdolności do czynności prawnych prawo to wykonują przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego).
 2. GWP rozpatruje reklamacje w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 (czternaście) dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. GWP poinformuje Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres, o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona Użytkownikowi przed upływem siedmiodniowego okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego punktu Regulaminu. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, GWP o ile uzna, że jest to konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni roboczych i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 3. Odpowiedź na reklamację GWP kieruje na adres Użytkownika wskazany w punkcie VII.1 Regulaminu, a w przypadku Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych dodatkowo na adres poczty elektronicznej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika wskazany w punkcie VII.2 Regulaminu.

IX. Zmiany Regulaminu

 1. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronach internetowych Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie i odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści w każdej chwili.
 2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu.
 3. GWP zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn.
 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu (w szczególności poprzez zamieszczenie tekstu jednolitego Regulaminu zawierającego zmiany), z zastrzeżeniem zdań następnych niniejszego punktu Regulaminu. GWP zawiadamia o zmianie Regulaminu dotychczasowych Użytkowników (którzy korzystają z Usług w chwili dokonania zmiany Regulaminu) poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu o zmianie Regulaminu na stronach internetowych Serwisu. Zmiany Regulaminu są wiążące dla dotychczasowych Użytkowników (którzy korzystają z Usług w chwili dokonania zmiany Regulaminu) po dokonaniu przez GWP czynności wskazanych w zdaniach poprzednich niniejszego punktu Regulaminu, w tym zawiadomieniu Użytkowników o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu o zmianie Regulaminu na stronach internetowych Serwisu. GWP może także dodatkowo informować dotychczasowych Użytkowników o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.
 5. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika zmian Regulaminu, Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 6. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Usługi po dokonaniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on ze zmianami Regulaminu oraz złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich zmian Regulaminu.

Kategorie

Tagi

więcej tagów
Zgłoś błąd